Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
29.08.2022, 21:19

WLT Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego jako zarządzający funduszy FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zawiadomienie z dnia 24 sierpnia 2022 r. dotyczące wygaśnięcia zastawów ustanowionych na podstawie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i zastawu rejestrowego z dnia 15 listopada 2019 r., której przedmiotem było 22.714.618 akcji Spółki.
Zarząd Spółki przypomina, iż zawiadomienie dotyczące wymienionego zdarzenia otrzymane przez Spółkę od MP Inwestors Société à responsabilité limitée zostało przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 23/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. Treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym jest następująca: „FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440 („Towarzystwo”), działając w imieniu własnym jako zarządzający funduszy: a) FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 1”, „FORUM 109 FIZ”) wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1672, b) VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz 2”) wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 992, dalej: „Zawiadamiający”, działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69a ust. 3 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamia o wygaśnięciu zastawów ustanowionych na podstawie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i zastawu rejestrowego z dnia 15 listopada 2019 r., której przedmiotem było 22.714.618 akcji zwykłych na okaziciela „Wielton” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu („Spółka”), stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez podmiot zależny FORUM 109 FIZ - MP Inwestors S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („MP Inwestors”). I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU W dniu 19 sierpnia 2022 r. Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wydał „Oświadczenie o zwolnieniu zabezpieczeń”, w którym potwierdzono wygaśnięcie zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na 22.714.618 akcjach Spółki, stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez MP Inwestors, które to zastawy zostały ustanowione umową zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na akcjach z dnia 15 listopada 2019 r. pomiędzy MP Inwestors jako zastawcą a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna jako zastawnikiem. W związku z wygaśnięciem wymienionych zastawów ww. akcje są obecnie objęte wyłącznie umową zastawu rejestrowego i zastawu finansowego zawartą w dniu 11 sierpnia 2022 r. pomiędzy MP Inwestors jako zastawcą a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jako zastawnikiem (raport bieżący Spółki nr 21/2022). II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU Przed zdarzeniem opisanym w pkt I: 1) Fundusz 1 posiadał pośrednio poprzez: a) MP Inwestors - 22.714.618 akcji Spółki, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, stanowiących 37,62% ogólnej liczby głosów w Spółce, b) MPSz (podmiot zależny MP Inwestors) - 8.058.300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.058.300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, czyli Fundusz 1 posiadał łącznie 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.772.918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2) Fundusz 2 posiadał bezpośrednio 3.536.505 akcji Spółki, stanowiących 5,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.536.505 głosów, stanowiących 5,86% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tym samym fundusze Fundusz 1 i Fundusz 2 posiadały łącznie bezpośrednio i pośrednio 34.309.423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34.309.423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce, a żaden inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie posiadał akcji Spółki. III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI Po zdarzeniu opisanym w pkt I: 1) Fundusz 1 posiada pośrednio poprzez: a) MP Inwestors - 22.714.618 akcji Spółki, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, stanowiących 37,62% ogólnej liczby głosów w Spółce, b) MPSz sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu („MPSz”) (podmiot zależny MP Inwestors) - 8.058.300 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.058.300 głosów, stanowiących 13,35% ogólnej liczby głosów w Spółce, czyli Fundusz 1 posiada łącznie 30.772.918 akcji Spółki, stanowiących 50,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.772.918 głosów, stanowiących 50,97% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2) Fundusz 2 posiada bezpośrednio 3.536.505 akcji Spółki, stanowiących 5,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.536.505 głosów, stanowiących 5,86% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tym samym fundusze Fundusz 1 i Fundusz 2 posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 34.309.423 akcje Spółki, stanowiące 56,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 34.309.423 głosów, stanowiących 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce, a żaden inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie posiada akcji Spółki. IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, przed jak i po zdarzeniu opisanym w pkt I podmiotem zależnym od Funduszu 1 posiadającym akcje Spółki była i jest MP Inwestors S.à r.l. oraz MPSz, natomiast brak było i jest podmiotów zależnych od Funduszu 2 posiadających akcje Spółki. V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3) LIT. C USTAWY O OFERCIE Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, nie występowały ani nie występują wobec funduszy zarządzanych przez Towarzystwo osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie. VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, Zawiadamiający, ani żaden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, ani żaden z ich podmiotów zależnych, nie posiadali przed zdarzeniem opisanym w pkt I ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie. Tym samym funduszom zarządzanym przez Towarzystwo nie przysługiwało ani nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz pkt 8) Ustawy o Ofercie. VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi w przypadku funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego odpowiednio: 34.309.423 głosy; 56,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

Inne komunikaty