Trwa ładowanie...
Notowania
FHDOM: strona spółki
2.09.2022, 14:13

FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej Podpisanie istotnej umowy wekslowej

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 września 2022 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego („Weksel”) zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 1 września 2022 r. Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 1 września 2023 r. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Inne komunikaty