Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
2.09.2022, 19:16

TRK Dokonanie aktualizacji budżetu kontraktu spółki zależnej Torprojekt sp. z o.o. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 września 2022 roku spółka zależna od Emitenta Torprojekt sp. z o.o. („Torprojekt”) przekazała informację dotyczącą aktualizacji budżetu kontraktu realizowanego w związku z umową zawartą w dniu 10 stycznia 2018 roku na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. »Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia«” oraz aneksów i umowy na zamówienie podobne do zamówienia podstawowego zawartych w dniu 8 kwietnia 2021 roku, przez Torprojekt Sp. z o.o., jako Lidera Konsorcjum w składzie:
- Torprojekt Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości wpływ powyższej aktualizacji na wynik finansowy spółki Torprojekt oraz Grupy Trakcja („Grupa”) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku. W I półroczu 2022 roku wpływ aktualizacji budżetu kontraktu na wynik brutto spółki Torprojekt oraz Grupy był ujemny i wyniósł 24 116 tys. zł. Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to korekta wcześniejszego niedoszacowanie kosztów podwykonawców, wynagrodzeń oraz kosztów pośrednich. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego spółka Torprojekt nie sporządziła ostatecznego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 roku. Biorąc pod uwagę wpływ opisanej wyżej aktualizacji budżetu na wyniki spółki zależnej, spodziewana jest ujemna wartość kapitałów własnych spółki Torprojekt na 30 czerwca 2022 roku. Emitent podejmie odpowiednie działania w związku z zaistniałą sytuacją. Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych, w tym ukończenia procesu testów na utratę wartość aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który, zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 14 września 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty