Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
2.09.2022, 19:33

TRK Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce – uzupełnienie

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2022 informuje, że w dniu 2.09.2022 r. otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („Akcjonariusze”) zawiadomienie stanowiące uzupełnienie zawiadomienia z dnia 1.09.2022 r., przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce przez ww. Akcjonariuszy, których łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
Szczegółową treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty