Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
15.09.2022, 8:09

WLT Uchwała Zarządu Spółki stwierdzająca brak spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy i ostateczny sposób podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. dotyczącego uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok („Uchwała ZWZ”), Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 września 2022 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż:
1) kredytodawcy Spółki tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A. i PKO Bank Polski S.A., działający w konsorcjum, nie wyrazili sprzeciwu wobec wypłaty dywidendy w przypadku spełnienia warunków ustalonych w umowie kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2018 r. (z późniejszymi zmianami), 2) z dokonanej przez Spółkę analizy wynika, że nie są spełnione ww. warunki do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok. W związku z powyższym Zarząd Spółki stwierdził brak spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy przewidzianego w Uchwale ZWZ, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 12/2022. Zgodnie z treścią Uchwały ZWZ wobec braku spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy zysk netto Spółki w kwocie 36 708 206,98 zł osiągnięty w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r. zostanie podzielony w ten sposób, że: 1) kwota 20 000 000 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, 2) kwota 16 708 206,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Utworzenie kapitału rezerwowego ma na celu sfinansowanie przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych jako formy dystrybucji zysku, przy czym na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje wykonawcze w tym zakresie. Szczegółowe zasady skupu akcji, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, powinny zostać określone przez kolejne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty