Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
19.09.2022, 11:59

WLT Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. z dnia 16 września 2022 roku o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz funduszy: • Allianz Duo FIO, • Allianz Inwestycje SFIO, • Allianz SFIO Dużych Spółek, • Allianz SFIO PPK, • Bezpieczna Jesień SFIO, dalej łącznie „Fundusze”, niniejszym informuje, że w wyniku sprzedaży akcji Wielton S.A. zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Sprzedaży dokonano 14 września 2022 r., a rozliczenia transakcji 16 września 2022 r. Przed sprzedażą Fundusze posiadały 3.033.937 akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.033.937 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po sprzedaży Fundusze posiadały 3.000.736 akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.000.736 głosów, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Towarzystwo informuje ponadto, że: • zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy, • zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0, • łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 3.000.736, co stanowi 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty