Trwa ładowanie...
Notowania

SHG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Emitentem” lub "Spółką") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2022 roku do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Pana Andrzeja Witkowskiego datowane na dzień 20 września 2022 roku, o zmianie stanu posiadania akcji spółki Starhedge S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS z dniem 7 września 2022 roku, w wyniku czego, zmianie uległ stosunkowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji Spółki z przekroczeniem progu 2% i 25% w ogólnej liczbie głosów.
W przekazanym Emitentowi drogą pocztową zawiadomieniu, Pan Andrzej Witkowski wskazał, że przed dniem 7 września 2022 roku posiadał 25.678.000 akcji spółki Starhedge S.A., które stanowiły 29,17 % w kapitale zakładowym Emitenta i dawały prawo do 25.678.000 głosów stanowiących 29,17 % w ogólnej liczbie głosów. Natomiast po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, akcjonariusz posiada 25.678.000 akcji spółki Starhedge S.A., które stanowią 23,57% w kapitale zakładowym spółki Starhedge S.A. oraz dają prawo do 25.678.000 głosów, co stanowi 23,57 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pan Andrzej Witkowski równocześnie poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Starhedge S.A., jak również, że nie zawierał żadnej umowy, na podstawie której przekazałby uprawienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki Starhedge S.A. osobie trzeciej, a ponadto, że w celach inwestycyjnych, nie wyklucza dalszego nabycia, lub zbycia akcji Spółki.

Inne komunikaty