Trwa ładowanie...
Notowania

SHG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Emitentem” lub "Spółką") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamia, że w dniu 4 października 2022 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, tj. Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zawierające informacje o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 15%, udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta spowodowanej zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Treść otrzymanego od akcjonariusza zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty