Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
14.10.2022, 10:26

TRK Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”)  informuje, że 13 października 2022 roku, w późnych godzinach nocnych Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, mocą których, z dniem 13 października 2022 r.:
1. powołała Pana Artura Szumisz w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki i Dyrektora Generalnego, 2. Pan Jakub Lechowicz pozostaje Członkiem Zarządu Spółki powołanym na stanowisko Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego, zostaje odwołany z wcześniejszej funkcji Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki, 3. Pan Piotr Mechecki pozostaje Członkiem Zarządu Spółki powołanym na stanowisko Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, zostaje odwołany z wcześniejszej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego Prezesa Zarządu: - nie wykonuje on innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec Emitenta, - nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, - nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załącznik: 1. Życiorys.

Załączniki

Inne komunikaty