Trwa ładowanie...
Notowania

01C Umowa ramowa świadczenia usług budowy elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA-OBRÓT S.A. należącej do Grupy ORLEN S.A.

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. umowy ramowej budowy elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA-OBRÓT S.A..
Podpisanie umowy nastąpiło po uprzednim wyborze wykonawcy na podstawie postępowania ofertowego nr PO30WEE062022. W ramach zawartej umowy ENERGA-OBRÓT S.A. zamierza nawiązać współpracę w zakresie zlecania usług polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną w szczególności: 1) wykonanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego Zamiennego 2) wykonaniu i uzgodnieniu Projektu Wykonawczego i Dokumentacji powykonawczej; 3) dostawie modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej; 4) montażu modułów PV, inwerterów, konstrukcji gruntowej lub konstrukcji dachowej; 5) robotach budowlano-montażowych zawierających m.in: montaż konstrukcji wsporczej pod moduły PV, montaż modułów na konstrukcji wsporczej, montaż kabli DC, łączenie stringów, wyrównanie potencjałów pomiędzy modułami, testy kabli, złącz PV, podłączenia do inwerterów, zabezpieczenia po stronie DC, wykopy, ułożenie tras kablowych w ziemi, ułożenie tras kablowych w korytach kablowych, złącza kablowe, zasypanie wykopów, testowanie; 6) montażu kabli AC, robotach ziemnych, wykopach, ułożeniu tras kablowych w ziemi, ułożeniu tras kablowych w korytach kablowych, złączach kablowych, zasypaniu wykopów, testowaniu, zabezpieczeniu po stronie AC, wykonaniu przyłącza odpływu do istniejącej trafostacji oraz przyłącza odpływu do istniejącej rozdzielnicy nN; 7) pozostałych robotach budowlano-elektrycznych (wpięcie Instalacji fotowoltaicznej w istniejącą trafostację, wykonanie układu pomiaroworozliczeniowego dwukierunkowego oraz układu pomiaru produkcji energii PV), testach działania Instalacji fotowoltaicznej, pomiarach końcowych, przygotowaniu dokumentacji odbiorowej, sprzątaniu terenu, wykonanie drogi dojazdowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie systemu monitoringu, wywozie śmieci, utylizacji; 8) dostawie stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD; 9) montażu stacji transformatorowej wraz z przyłączeniem do sieci OSD; 10) opracowaniu aktualizacji instrukcji układów regulacji i instrukcji współpracy ruchowej w zakresie Instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z OSD; 11) przygotowanie Dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeśli wymagane). 12) bieżącej kontroli Harmonogramu realizacji Usługi. Głównym przedmiotem działalności należącej do 01 CYBERATON PROENERGY S.A. spółki zależnej T&T PROENERGY Sp. z o.o. jest projektowanie oraz budowa elektrowni fotowoltaicznych. Podpisana Umowa będzie miała wpływ na zysk Grupy Kapitałowej w kolejnych latach działalności oraz wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji lidera 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Inne komunikaty