Trwa ładowanie...
Notowania

INM Odstąpienie od realizacji emisji akcji serii F

Zarząd Spółki InventionMed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F, która to emisja została uchwalona Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Decyzja Spółki jest wynikiem analizy sytuacji makroekonomicznej, w szczególności trwania wojny w Ukrainie i najwyższej w XXI wieku wysokości inflacji jak również analizy sytuacji na rynku kapitałowym, która wskazuje na zwiększenie awersji do ryzyka i ograniczenie inwestycji inwestorów na polskiej giełdzie. Obecna koniunktura gospodarcza wskazuje, że przeprowadzenie emisji w tym czasie nie leży w interesie Spółki. Jednocześnie Spółka wskazuje, że brak przeprowadzenia emisji w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowe cele i kierunki rozwoju Spółki i Spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność.

Inne komunikaty