Trwa ładowanie...
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
28.10.2022, 13:43

ODL Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 października 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki z dniem 2 listopada 2022 roku w skład Zarządu, na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się 26 maja 2022 roku, powołała Pana Zbigniewa Rondudę, któremu powierzyła funkcję Prezesa Zarządu.
Panu Leszkowi Walczykowi powołanemu w skład Zarządu, który dotychczas pełnił funkcję Członka Zarządu z dniem 2 listopada 2022 roku powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu (raport bieżący nr 10/2022 z 26.05.2022 r.). Pan Zbigniew Ronduda jest absolwentem Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie ukończył w 1982 roku przedstawiając pracę z zakresu doboru optymalnego składu chemicznego żeliwa i warunków modyfikacji na odlewy głowicy silnika wysokoprężnego. W roku 1982 pan Zbigniew Ronduda rozpoczął pracę jako technolog w Dziale Głównego Metalurga w Odlewni Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od maja 1987 pełnił funkcję kierownika jednego z wydziałów produkcyjnych FSC odlewni żeliwa D2. W marcu 1990 roku pan Zbigniew Ronduda objął stanowisko Dyrektora Zakładu Metalurgicznego należącego do Fabryki Samochodów Ciężarowych, a od lipca 1991 roku był Prezesem Zakładu Odlewniczego ODLEW-STAR Spółka z o. o. w Starachowicach. W tym okresie pan Zbigniew Ronduda uczestniczył między innymi w opracowaniu założeń technologicznych budowy nowoczesnej odlewni pod produkcję odlewów bloków silników samochodów ciężarowych - z uwagi na załamanie rynku w latach 1989-1990 odlewnia pozostała w projekcie. Jako kierownik projektu uruchomił w odlewni w Starachowicach produkcję żeliwa sferoidalnego na skalę przemysłową (obecnie Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. jest jednym z największym producentem tego tworzywa w Polsce). Jako Prezes ODLEW-STAR Sp. z o.o. pan Zbigniew Ronduda wraz z grupą inżynierów odlewników przygotował i przeprowadził program zmian restrukturyzacyjnych, doprowadzając spółkę do prywatyzacji (zakup Odlewni w Starachowicach przez Spółkę Akcyjną EXBUD). Od 11 maja 1993 roku pan Zbigniew Ronduda pełnił funkcję Prezesa Zarządu EXBUD-ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. w Starachowicach, a od maja 1996 roku – Wiceprezesa Zarządu ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Kielcach – grupy kapitałowej skupiającej kilka dużych odlewni żeliwa i staliwa w kraju. Pan Zbigniew Ronduda jest współtwórcą pierwszego w powojennej gospodarce rynkowej holdingu odlewniczego. W 1996 roku wprowadził w EXBUD-ODLEWNIA ŻELIWA system zapewnienia jakości według norm ISO 9002 – Odlewnia jako jedna z pierwszych odlewni w kraju uzyskała certyfikat ISO. Od maja 1999 roku do 19 maja 2022 roku pan Zbigniew Ronduda pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. W 2002 roku zainicjował utworzenie spółki OP Invest, największego akcjonariusza ODLEWNI POLSKICH S.A., która w 2002 roku wykupiła pakiet kontrolny ODLEWNI POLSKICH S.A. od firmy Exbud-Skanska. W OP Invest Sp. z o.o. jest największym udziałowcem i posiada 22,5% w kapitale zakładowym tej Spółki. Pan Zbigniew Ronduda jest współtwórcą innowacyjnego Programu Kompleksowej Modernizacji Odlewni w Starachowicach w latach 2005-2013, który w całości został z powodzeniem wprowadzony w życie. W czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w roku 2011 i 2015, nadał Spółce tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Pan Zbigniew Ronduda jest Członkiem Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej w Krakowie, Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Odlewnia „ELZAMECH” z siedzibą w Elblągu, która ze względu na produkowany asortyment odlewów nie konkuruje na rynku z ODLEWNIAMI POLSKIMI S.A. Uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2017 r. został powołany decyzją Ministra Rozwoju i Finansów do Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w Krakowie na kadencję na lata 2017-2021. W latach 2006-2019 był Prezesem Stowarzyszenia Producentów komponentów Odlewniczych KOM-CAST, pierwszego klastra odlewniczego. W latach 2016-2018 uczestniczył w pracach Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Pan Zbigniew Ronduda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Zbigniew Ronduda w dniu 28 października 2022 roku złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 30 czerwca 2023 roku z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Jako powód podał chęć zakończenia aktywności zawodowej. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty