Trwa ładowanie...
Notowania
MONNARI: strona spółki
29.10.2022, 12:33

MON Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 października 2022 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE oraz informację o zmianie stanu posiadania akcji. Treść przedmiotowego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Pan Mirosław Misztal jako Prezes Zarządu Emitenta oraz jako osoba kontrolująca Modern Model Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, poinformował o transakcji nabycia przez ww. Spółkę 530 000 akcji MONNARI TRADE S.A., w transakcji pakietowej, za cenę 3,83 zł za akcję W dniu 28 października 2022 r., MODERN MODEL Sp. z o.o. nabyła 530 000 akcji Emitenta, co stanowi 1,73 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz 1,51 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Modern Model Sp. z o.o przed zawarciem powyższej umowy, posiadała akcje MONNARI TRADE S.A. w liczbie 1 581 000 akcji Emitenta, co stanowiło 5,17 % w kapitale zakładowym oraz 4,50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku nabycia ww. akcji Modern Model Sp. z o.o. posiada 2 111 000 akcji, co stanowi 6,91 % w kapitale zakładowym oraz 6,01 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Mirosław Misztal poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Nabycie akcji Monnari Trade S.A. przez wyżej wymienioną spółkę stanowi pośrednie nabycie przez Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji, stan posiadania przez niego akcji Emitenta bezpośredni i pośredni uległ zmianie w stosunku do informacji zawartej w Skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r. i wynosi - 10 067 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowi 32,94 % w kapitale zakładowym oraz 32,06 % w ogólnej liczbie głosów (11 267 468 głosów) na Walnym Zgromadzeniu. Przed wyżej wymienioną transakcją stan posiadania Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta bezpośredni i pośredni wynosił 9 537 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowiło 31,20 % w kapitale zakładowym oraz 10 737 468 głosów, co stanowiło 30,55 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. MODERN MODEL Sp. z o.o. w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów MONNARI TRADE S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty