Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SOHODEV: strona spółki
2.11.2022, 16:26

SHD Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 2 listopada 2022 r. rezygnacji przez Pana Macieja Wandzla z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Spółki Panią Annę Burda i powierzyła jej funkcję Prezesa Zarządu.
Pani Anna Burda posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pani Anna Burda posiada doświadczenie i kwalifikacje w obszarach zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych oraz procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek, procesów due diligence, obsługi transakcji kapitałowych, organizacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, obsłudze korporacyjnej spółek i ich organów oraz w prowadzeniu nadzoru właścicielskiego. Pani Anna Burda zajmowała uprzednio następujące stanowiska: 2012-2016 r. Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. - Dyrektor Biura Zarządu 2010-2012 r. Supernova IDM Fund S.A. - Dyrektor Biura Zarządu 2007-2013 r. Supernova Financial Services Sp. z o.o. - Dyrektor Biura Zarządu. 2006-2007 r. Supernova Management Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego. Pani Anna Burda poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje następującą działalność: Od 2013 r. Członek Zarządu Supernova Financial Services Sp. z o.o. Od 2016 r. Członek Zarządu Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Rent Factory S.A. Od 2021 r. Członek Zarządu BIBI Invest Sp. z o.o. Pani Anna Burda oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu spółki kapitałowej. Pani Anna Burda nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego oraz Panią Katarzynę Szwarc z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w dniu 2 listopada 2022 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Macieja Zientarę oraz Panią Ilonę Borkowską. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w art. 17.3 Statutu Spółki oraz będzie podlegać zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Pan Maciej Zientara został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Maciej Zientara posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz VII edycji AMP (2012) IESE Business School w Barcelonie. Pan Maciej Zientara posiada wieloletnie transakcyjne i praktyczne doświadczenie w zakresie M&A, inżynierii finansowej, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami przedsiębiorstw. Pan Maciej Zientara poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność jako Partner Zarządzający międzynarodowym Holdingiem Inwestycyjnym „Supernova Group” inwestującym w projekty kapitałowe różnych faz bez szczególnej preferencji branżowej. Pan Maciej Zientara oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu spółki kapitałowej. Jak również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Ilona Borkowska posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pani Ilona Borkowska ukończyła studia podyplomowe z zakresu efektywności ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim. Pani Ilona Borkowska posiada doświadczenie w zakresie kontrolingu, finansów przedsiębiorstw, rewizji finansowej, przeprowadzania procesów due dilligence potencjalnych projektów inwestycyjnych, oceny rentowności przyszłych projektów, zarządzania bieżącą płynnością oraz cash flow całego portfela inwestycji. Pani Ilona Borkowska zajmowała uprzednio następujące stanowiska: 2010-2014 r. Supernova Financial Services Sp. z o.o. - Kontroler Finansowy 2017-2018 r. Altus TFI S.A - Zarządzający Funduszem Inwestycyjnym 2015-obencie Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Kontroler Finansowy/ Dyrektor Finansowy Pani Ilona Borkowska wykonuje obecnie następującą działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta: Od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Rent Factory S.A. Od 2016 r. Członek Zarządu Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Od 2018 r. Prezes Zarządu Andromeda Sp. z o.o. Od 2021 r. Prezes Zarządu BIBI Invest Sp. z o.o. Od 2021 r. Członek Zarządu komplementariusza Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Wałowa Sp.k. Od 2022 r. Członek Zarządu PI Management Sp. z o.o. Od 2022 r. Członek Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. Pani Ilona Borkowska oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu spółki kapitałowej. Jak również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie w dnu 2 listopada 2022 r. Pan Maciej Pietras złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prokurenta.

Inne komunikaty