Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
4.11.2022, 15:26

MBK Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 3 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd rejestrowy”), dokonał rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 24 podjętej przez XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 31 marca 2022 r., co stanowi jednocześnie skorygowanie błędu Sądu rejestrowego, o którym Bank informował w raporcie bieżącym 21/2022 z 31.05.2022
Wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 3 listopada 2022 r. obejmuje między innymi wpis zmiany § 34 Statutu zawierającego informację o wysokości kapitału zakładowego Banku. Wyjaśniamy, iż § 34 Statutu zawiera dane aktualne na dzień 31 marca 2022 r., tj. na dzień podejmowania uchwały przez XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Banku była podawana w raporcie bieżącym 44/2022 z dnia 06.09.2022 r. Od dnia 06.09.2022 r. kapitał zakładowy Banku wynosi 169.690.908 zł i dzieli się na 42.411.727 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.422.727. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Dodania ust. 2 w § 11 w następującym brzmieniu: „2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” 2. Zmiany § 30b poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie: a) strategii - przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) polityk – przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, c) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, d) pism okólnych – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, e) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku – przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających, f) procedur pracy – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku. 2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określa odpowiednie zarządzenie w sprawie legislacji wewnętrznej.” 3. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi 169.539.536 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych i dzieli się na 42.384.884 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian.

Załączniki

Inne komunikaty