Trwa ładowanie...
Notowania
MONNARI: strona spółki
10.11.2022, 16:28

MON Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 10 listopada 2022 r.

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2022 r.
Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania tj. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 07.10.2022 r. Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ, oraz nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w dniu 10 listopada 2022 r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 240 601 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset jeden tysięcy złotych), b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę w kwocie – 5 911 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę – 5 911 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 427 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 336 116 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto szesnaście tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk w kwocie 18 480 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 20 473 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 48 578 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia pokryć stratę w kwocie - 5 911 469,81 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 81/100) poniesioną w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z kapitału zapasowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 9 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 11 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2021 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 12 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2021. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 074 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 39,51 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 607 891 głosów, w tym: 14 607 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2021. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 4/2022 z dnia 11 października 2022 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13 274 891, na ogólną ilość 30 563 089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 43,43 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 17 007 891 głosów, w tym: 17 007 891 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Inne komunikaty