Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
28.11.2022, 20:02

TRK Informacja o powołaniu Członków Zarządu

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A., działając na podstawie art. 16.2 pkt 1 Statutu, podjęła uchwały o powołaniu Pana Jerzego Pazury na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego oraz Pana Andrzeja Kozery na stanowisko Członka Zarządu Spółki i Dyrektora Operacyjnego.
Każdy z nowo powołanych Członków Zarządu złożył oświadczenie, że: - nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki, - nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, - nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. - nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty