Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
VOXEL: strona spółki
13.12.2022, 18:33

VOX Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 13 grudnia 2022 r., Spółka otrzymała od VOXEL INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie sporządzone na podstawie przepisu art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1983) o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. W wyniku zdarzenia, o którym mowa w zawiadomieniu, VOXEL INTERNATIONAL S.A.R.L. aktualnie posiada łącznie 4.557.748 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, które to akcje stanowią łącznie 43,40% (czterdzieści trzy i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i dają łącznie prawo do 7.557.848 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 55,97% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty