Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
19.12.2022, 14:08

MBK Zapis 10.768 akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, iż w dniu 19 grudnia 2022 r. doszło do zapisania 10.768 akcji Banku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym Banku ("uprawnione osoby").
Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały 38 XXXI ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.733.980 zł i dzieli się na 42.422.495 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.433.495. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób wynosi 3.450.240 zł w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 38 XXXI ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Z uwagi na fakt, że akcje Banku mają postać zdematerializowaną, zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób uważa się za równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Inne komunikaty