Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
20.12.2022, 16:09

TRK Informacja o zawarciu aneksu do umowy przez Trakcja S.A. – waloryzacja wynagrodzenia

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym został obustronnie podpisany przez Emitenta jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- Polimex Infrastruktura sp. z o.o. – Lider Konsorcjum; - Polimex Mostostal S.A. – Partner Konsorcjum; - Trakcja S.A. – Partner Konsorcjum łącznie („Wykonawca”) z Gminą Olsztyn („Zamawiający”) aneks („Aneks”) do umowy zawartej 2 czerwca 2021 roku pt. „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie” („Umowa”). W związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej związanych z wojną w Ukrainie, a także pandemią wirusa SARS-CoV-2 postanowiono, że wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będzie waloryzowane na podstawie wartości wskaźnika waloryzacji, obliczanego według zasad określonych w Aneksie. Waloryzacja dokonywana będzie w ujęciu miesięcznym, za miesiące od marca 2022 roku do października 2023 roku. Maksymalna łączna kwota waloryzacji nie przekroczy 51,3 mln PLN netto, w tym wartość przypadająca dla Spółki wynosi 50% kwoty waloryzacji, tj. do 25,7 mln PLN netto. Na mocy Aneksu Konsorcjum zrzeka się względem Zamawiającego roszczeń m.in. z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi. Na mocy niniejszego Aneksu pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty