Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
20.12.2022, 16:52

TRK Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Klaudii Budzisz oświadczenie o rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 22 grudnia 2022 r.
Nie podano powodów rezygnacji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działając na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1) lit a i pkt 4) Statutu Spółki złożył pisemne oświadczenie o powołaniu z dniem 23 grudnia 2022 r. Pana Roberta Kalety w skład Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w miejsce Pani Klaudii Budzisz. Według złożonego oświadczenia Pan Robert Kaleta:  nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki,  nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej,  nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej,  nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,  nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,  nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty