Trwa ładowanie...
Notowania
IMPERIO: strona spółki
22.12.2022, 16:35

IMP Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) informuje, że w dniu 22.12.2022r. otrzymała zawiadomienie od Pana Artura Błasika, który działając na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy zawiadomił o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: W dniu 19 grudnia 2022 roku, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 16 grudnia 2022 roku, Pan Artur Błasik zbył 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Zbycie akcji na podstawie wyżej opisanej czynności nastąpiło na rzecz podmiotu współkontrolowanego przez Pana Artura Błasika. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej Pan Artur Błasik posiadał 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które reprezentowały 6,00 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 6,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej, Pan Artur Błasik bezpośrednio nie posiada akcji Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej, współkontrolowana przez Pana Artura Błasika wraz z Blanką Błasik spółka Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603933, posiada 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które reprezentują 6,00 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 6,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Pan Artur Błasik poinformował, że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Brak takich głosów. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Brak takich głosów. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane przez Pana Artura Błasika wynoszą 0 (zero) głosów, stanowiących 0,00 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty