Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
28.12.2022, 12:43

PGE Uchwała Zarządu PGE ws. zawarcia z Edison Holdings S.à r.l. przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce PKPE Holding sp. z o.o. – ujawnienie informacji opóźnionej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR") przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione w dniu 28 grudnia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, była informacja o podjęciu w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwały Zarządu PGE w sprawie zawarcia z Edison Holdings S.à r.l. przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce PKPE Holding sp. z o.o.
Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE od Edison Holdings S.à r.l. udziałów PKPE Holding sp. z o.o. oraz na zawarcie przez PGE z Edison Holdings S.à r.l. przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów PKPE Holding sp. z o.o. za cenę ok. 1 913,5 mln złotych, określoną w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln złotych („Transakcja”). PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. („Grupa PKPE”). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.” Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej PGE wyrażającej zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy przez PGE i Edison Holdings S.à r.l., co miało miejsce w dniu 28 grudnia 2022 r. i o czym PGE poinformowała raportem bieżącym nr 59/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Inne komunikaty