Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
28.12.2022, 13:17

PGE Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów PKPE Holding

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. PGE (jako kupujący) oraz Edison Holdings S.à r.l. („Sprzedający”) podpisały Przedwstępną Umowę Sprzedaży Udziałów w PKPE Holding Sp. z o.o. („Spółka”), na podstawie której PGE i Sprzedający zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w Spółce („Umowa Przedwstępna”). W wykonaniu Umowy Przedwstępnej PGE nabędzie od Sprzedającego bezpośrednio 100% udziałów w Spółce, a pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziały w pozostałych spółkach zależnych, posiadane przez Spółkę.
PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. („Grupa PKPE”). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych. Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln złotych w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln złotych i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked – box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy Sprzedającego. Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 r. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji. W określonych przypadkach dotyczących m.in. różnic między wartością rzeczywistych i prognozowanych niektórych danych finansowych, strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej. Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków: - uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; - zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka; - uzyskanie zgody Ministra Aktywów Państwowych; - uzyskanie zgód podmiotów finansujących. W przypadku zaistnienia określonych w Umowie Przedwstępnej okoliczności strony mogą odstąpić od transakcji. Nabycie PKPE Holding Sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju.

Inne komunikaty