Trwa ładowanie...
Notowania

EUR Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach („Eurocash”, „Spółka”) zawiadamia, że otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., działającej zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informację, że na jego rachunkach udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Eurocash S.A. zwiększył się powyżej 5%.
Zwiększenie udziału jest wynikiem połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej Drugi Allianz OFE. Przed połączeniem: Na rachunku Allianz OFE zapisanych było 1 120 329 akcji, stanowiących 0,81 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1 120 329 głosów z akcji stanowiących 0,81 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 5 990 178 akcji, stanowiących 4,30 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 5 990 178 głosów z akcji stanowiących 4,30 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 7 110 507 akcji, stanowiących 5,11% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 7 110 507 głosów z akcji stanowiących 5,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty