Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
5.01.2023, 16:59

PGE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2023 roku:
- Jednostkowy raport roczny PGE za 2022 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok – 21 marca 2023 roku, - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 23 maja 2023 roku, - Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 roku – 12 września 2023, - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 21 listopada 2023 roku. Ponadto Zarząd PGE informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 rok” zostanie przekazane 21 marca 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej PGE będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty