Trwa ładowanie...
Notowania

ASE Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała, w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) i Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), zawiadomienie, zgodnie z którym w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 15%.
Przed połączeniem, łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 3.590 akcji, stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 3.590 głosów z akcji stanowiących 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 8.744.668 akcji, stanowiących 16,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 8.744.668 głosów z akcji stanowiących 16,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po połączeniu, łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 8.748.258 akcji, stanowiących 16,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 8.748.258 głosów z akcji stanowiących 16,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że: • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Inne komunikaty