Trwa ładowanie...
Notowania
PHN: strona spółki
10.01.2023, 17:16

PHN Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia (dalej „Zawiadomienie”) od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (dalej „Zawiadamiający”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE"), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.
Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem, przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 454.460 akcji, stanowiących 0,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 454.460 głosów z akcji stanowiących 0,89% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4.647.982 akcji, stanowiących 9,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4.647.982 głosów z akcji stanowiących 9,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 5.102.442 akcji, stanowiących 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 5.102.442 głosów z akcji stanowiących 9,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Zawiadamiający, zarządzający Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy. Treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki

Inne komunikaty