Trwa ładowanie...
Notowania
ENELMED: strona spółki
16.01.2023, 14:03

ENE Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16.01.2023 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.
Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przedłuża przyznany Spółce globalny limit w kwocie 27.000.000,00 PLN na okres do 16.01.2024 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest, co do zasady, na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 12.000.000,00 PLN. W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu umowy o linię wieloproduktową stanowi: 1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o linię wieloproduktową oraz umów zawartych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową oraz wszelkich innych umów zawieranych lub dokumentów wystawianych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżono, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 16.01.2030 r.; 2) hipoteka na I miejscu do kwoty 49.700.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia; 3) poręczenie udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 43.200.000,00 PLN do dnia 16.07.2027 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżono, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 16.07.2030 r. Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Inne komunikaty