Trwa ładowanie...
Notowania
IMPERIO: strona spółki
17.01.2023, 10:48

IMP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Spółka pod firmą Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:
1. Raport roczny za 2022 rok –19 kwietnia 2023 r. 2. Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 22 maja 2023 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 26 września 2023 r. 4. Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 9 listopada 2023 r. Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2023 roku.

Inne komunikaty