Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
18.01.2023, 15:15

UNI Zawarcie umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. podpisał umowę [Umowa] na zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” modernizacji istniejącej Ciepłowni w Orzyszu polegającej na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystanie OZE (biomasa) [Inwestycja].
Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Orzyszu [Zamawiający]. Wynagrodzenie należne Emitentowi za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 29,3 mln zł brutto [Wynagrodzenie], tj. ok. 23,8 zł mln netto. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2023 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 r. Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy oraz z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym ogólny limit kar umownych ograniczony jest do 25% Wynagrodzenia. Każda ze stron uprawniona jest do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody. Ponadto jeżeli z powodu nieterminowego wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Emitenta, dojdzie do odstąpienia od umowy na finansowanie Inwestycji, której stroną jest Zamawiający, Emitent w całości pokryje straty Zamawiającego z tego tytułu. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. To kolejna inwestycja dotycząca wykonania kotłów na biomasę, którą będzie realizował segment energetyczno-przemysłowy Emitenta, powołany w ramach Spółki pod koniec 2021 roku. Dotychczas Emitent podpisał takie umowy m.in. z Zamawiającymi z Ełku, o czym informował w raportach bieżących nr 52/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz nr 60/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta w Budownictwie Energetyczno - Przemysłowym do realizacji w 2023 roku i na lata kolejne wynosi ok. 650 mln zł netto.

Inne komunikaty