Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
23.01.2023, 15:24

MCR Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, które przedstawiają się następująco:
Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujący okres 01.10.2022 do 31.12.2022: 24.02.2023. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujący okres od 01.04.2023 do 30.06.2023: 18.08.2023. Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych, a publikowane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, do których odwołuje się § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) Raport półroczny: - skonsolidowany raport półroczny (wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym i raportem firmy audytorskiej) za I półrocze roku obrotowego 2023/2024 roku obejmujące okres od 01.04.2023 do 30.09.2023: 01.12.2023. Raporty roczne: - jednostkowy raport za rok obrotowy 2022/2023 rok obejmujący okres od 01.04.2022 do 31.03.2023: 03.07.2023. - skonsolidowany raport za rok obrotowy 2022/2023 rok obejmujący okres od 01.04.2022 do 31.03.2023: 03.07.2023. Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną wcześniej informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku, rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Podstawa prawna: § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwem niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty