Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

P2B Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2023 r. ze spółką B2B Online sp. z o.o.(„Autor”) - podmiotem dominującym Emitenta, umowy o przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego (platformy internetowej B2B) na rzecz Emitenta.
Zgodnie z przedmiotową umową Autor przenosi na Emitenta autorskie prawa majątkowe dotyczące platformy internetowej B2B, w szczególności zakresie następujących pól eksploatacji: a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, b. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu, c. użyczenie, najem lub dzierżawa, d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, e. wprowadzanie do pamięci komputera, f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, g. publikowane w chmurze komputerowej u dowolnego dostawcy h. opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji utworu, i. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, j. prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Nabywcy na nośniku elektronicznym lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. Jednocześnie Autor przenosi na Spółkę prawa do ingerowania w strukturę Utworu, a także do dokonywania modyfikacji i utworów zależnych. Z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do platformy internetowej B2B Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od każdego sprzedanego przez Emitenta egzemplarza platformy internetowej B2B, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli po upływie 5 lat od daty podpisania niniejszej umowy kwota wynagrodzenia będzie niższa niż 240 tys. zł netto to Emitent zobowiązany będzie zapłacić dodatkowo różnicę do wysokości wskazanej powyżej kwoty. Niniejsza umowa zastępuje w całości wcześniejszą umowę licencyjną pomiędzy Autorem a Emitentem z dnia 22 stycznia 2020 r. (raport bieżący nr 4/2020) wraz z aneksem zmieniającym z dnia 20 sierpnia 2021 r. (raport bieżący nr 4/2021). Pozostałe szczegółowe warunki umowy o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków, dla tego rodzaju umów. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B jest zdarzeniem strategicznym dla dalszego rozwoju Spółki i istotnym z punktu widzenia potencjalnych korzyści dla całej grupy kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty