Trwa ładowanie...
Notowania

CBD Zawarcie umowy inwestycyjnej. Dokapitalizowanie Emitenta.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką prawa brytyjskiego („Inwestor”), której przedmiotem jest zobowiązanie się Inwestora względem Emitenta do objęcia i opłacenia 50.000.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego, w zamian za kwotę nie niższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). W umowie Spółka zobowiązała się jednocześnie względem Inwestora do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania Inwestorowi objęcia łącznie 50.000.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 50.000.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego. Oferta nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Inwestora żądania złożenia takiej oferty, przy czym Inwestor może żądać od Emitenta złożenia jednej lub większej liczby ofert, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba warrantów objętych poszczególnymi ofertami nie może być wyższa niż 50.000.000. Objęcie i opłacenie akcji w wykonaniu praw z warrantów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 grudnia 2024 roku. Cena emisyjna akcji do których objęcia uprawniony będzie Inwestor, wynosić będzie 90 proc. średniej z minimalnych kursów akcji Spółki z ostatnich 20 dni notowań tych akcji na rynku NewConnect przed dniem złożenia oświadczenia o objęciu tych akcji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli suma wpłat na akcje otrzymanych od Inwestora, przekroczy kwotę 10.000.000 zł, cena emisyjna pozostałych do objęcia akcji będzie wynosić 10 gr za każdą poszczególną akcję.

Inne komunikaty