Trwa ładowanie...
Notowania

TAR Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Zarząd spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
• 28 kwietnia 2023 r. – Skonsolidowany raport roczny zawierający roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022, Jednostkowy raport roczny zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022; • 30 maja 2023 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową; • 29 września 2023 r. – Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku; • 29 listopada 2023 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową. Zarząd Spółki Tarczyński S.A. oświadcza, że: - zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 i II kwartał roku obrotowego 2023; - zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze; - zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skrócona informacja dodatkowa za ten okres sprawozdawczy. Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.grupatarczynski.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty