Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
27.01.2023, 10:08

ING Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 stycznia 2023 roku Bank otrzymał oświadczenie Pana Arisa Bogdanerisa (Aris Bogdaneris) o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Powodem rezygnacji jest planowane zakończenie pracy w Grupie ING.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty