Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
27.01.2023, 14:04

UNI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka], przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim [17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19].
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia UNIBEP S.A. (jako Spółka Przejmująca) ze spółką Budrex Sp. z o.o. (jako Spółka Przejmowana). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej szóstej kadencji. 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Opis procedur uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@unibep.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania np. imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację) a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację) a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej oraz w trybie raportu bieżącego. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku z stosowaną przez Spółkę zasadą 4.8 zawartą w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, zaleca się aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinni przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające ich tożsamość, np. dowód osobisty, paszport a podmioty inne niż osoby fizyczne powinny potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z właściwego rejestru. Pełnomocnicy: 1. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, ponadto: a) akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis (skan w formacie PDF) dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis powinien być złożony Spółce. Do pełnomocnictwa muszą być dołączone kopie dowodów osobistych lub paszportów akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - aktualny odpis z właściwego rejestru określający sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych lub paszportów osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika (skan w formacie PDF); b) W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem; c) powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej; 2. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa). Osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość, np. dowód osobisty, paszport a podmioty inne niż osoby fizyczne powinny potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku ciągu pełnomocnictw należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne pełnomocnictwa). 3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa; pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 7. Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej i pracownik spółki lub spółki zależnej mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 8. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane powyżej. 9. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej/w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia. 10. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa. 11. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza go zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi ten fakt zgłosić Przewodniczącemu obrad przed rozpoczęciem głosowania, w którym chciałby się nim posłużyć, a następnie doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się obywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, wykorzystanie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pozostaje do uznania Przewodniczącego. 12. Spółka nie jest zobowiązana do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach. Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień 13 luty 2023 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 lutego 2023r. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: 1. były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 lutego 2023r. oraz 2. zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 14 lutego 2023r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ani wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje również, że nie ma możliwości wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności akcjonariusz powinien okazać ważny dowód tożsamości. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny dodatkowo okazać aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale lub przesłany w formacie PDF na adres: wza@unibep.pl. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie). Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie) imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://unibep.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/wza-ogloszenie.html Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl Dokumenty przesyłane na adres e-mail Spółki: wza@unibep.pl powinny być przesyłane w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w formacie PDF. Projekty uchwał powinny być ponadto przesyłane w formacie MS Word. Przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem Spółki z adresu e-mail Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusz powinien doręczyć Spółce oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, wskazujące adres e-mail, z którego przesyłane będą wiadomości na adres e-mail Spółki. Akcjonariusz powinien również wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A., które odbędzie się w dniu 1 marca 2023r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również informacje o zamierzonej zmianie Statutu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty