Trwa ładowanie...
Notowania

SHG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej "Rozporządzeniem") Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
Raporty roczne: - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 14 kwietnia 2023 roku; - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 - 14 kwietnia 2023 roku; Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia: - za I kwartał 2023 - 27 maja 2023 roku; - za III kwartał 2023 - 17 listopada 2023 roku; Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia: - 16 września 2023 roku. Ponadto Emitent informuje, że: • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021, oraz za II kwartał roku obrotowego 2022 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej. Podstawa prawna: - par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Inne komunikaty