Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
27.01.2023, 16:40

UNI Zawarcie umowy na realizację trzeciego etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „SOHO” przy ulicy Mińskiej w Warszawie

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa III etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „SOHO” przy ulicy Mińskiej w Warszawie [Umowa].
Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający], spółka należąca do Yareal Polska Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest realizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych ze wspólnym wielostanowiskowym garażem podziemnym oraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach znajdzie się łącznie 146 lokali mieszkalnych, 12 lokali usługowych oraz 175 miejsc postojowych w garażu podziemnym [Inwestycja]. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi 72,9 mln zł netto [Wynagrodzenie]. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2023 r. a zakończenie w IV kwartale 2024 r. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. O zawarciu z Zamawiającym umów na realizację poprzednich dwóch etapów inwestycji „SOHO” Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2019 z dnia 25 października 2019 r. oraz nr 54/2021 z dnia 29 października 2021 r. Zawarcie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Emitenta. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta w segmencie Generalnego Wykonawstwa do realizacji w 2023 roku i na lata kolejne wynosi ok. 1.540 mln zł netto.

Inne komunikaty