Trwa ładowanie...
Notowania
PKPCARGO: strona spółki
30.01.2023, 12:44

PKP Zawarcie przez spółkę zależną umowy na zakup aktywów likwidowanego oddziału spółki Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 30 stycznia 2023 r. przez spółkę zależną PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. umowy z ALSTOM POJAZDY SZYNOWE Sp. z o.o. („ALSTOM”) na zakup aktywów likwidowanego oddziału ALSTOM.
Przedmiotowa umowa dotyczy zakupu: a) materialnych składników majątkowych, wraz z związanymi z nimi prawami majątkowymi do dokumentacji aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. prawa ochronne na znaki towarowe, wraz z związanymi z nimi prawami majątkowymi do dokumentacji aktywów oraz inne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji aktywów, b) zapasów magazynowych. Wartość umowy to kwota: 13.500.000,00 zł netto powiększona o należną stawkę podatku VAT. Przedmiotowa umowa jest istotna dla Grupy PKP CARGO ze względu na zapewnienie dostępności pakietów naprawczych aparatury elektrycznej dla serii lokomotyw użytkowanych przez spółki z Grupy. Tym samym Grupa zapewni sobie możliwość serwisu lokomotyw w ramach usług świadczonych przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

Inne komunikaty