Trwa ładowanie...
Notowania
FASTFIN: strona spółki
31.01.2023, 17:45

FFI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757], [dalej "Rozporządzenie"], niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku:
- raport roczny za 2022 r. – 26.04.2023 r., - skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 26.04.2023 r., - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 23.05.2023 r., - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 26.09.2023 r., - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 23.11.2023 r. Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego [§ 79 ust. 2 Rozporządzenia]. Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki [jednostkowe] wraz z raportem firmy audytorskiej z jego przeglądu, dlatego odrębny raport półroczny [jednostkowy] nie będzie sporządzany i publikowany [§ 62 ust. 3 Rozporządzenia]. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednie kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki [w ujęciu jednostkowym], dlatego odrębny raport kwartalny [jednostkowy] nie będzie sporządzany i publikowany [§ 62 ust. 1 Rozporządzenia]. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

Inne komunikaty