Trwa ładowanie...
Notowania
LUBAWA: strona spółki
31.01.2023, 19:23

LBW Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Lubawa S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 27 kwietnia 2023 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - raport za I kwartał 2023 r. - w dniu 30 maja 2023 r. - raport za III kwartał 2023 r. - w dniu 23 listopada 2023 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 28 września 2023 r. Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 RMF, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 RMF.

Inne komunikaty