Trwa ładowanie...
Notowania

CBD Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C - korekta numeracji raportu 3/2022

Zarząd Cannabis Poalnd S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 27.01.2023 roku, niniejszym dokonuje korekty ww. raportu poprzez zmianę błędnej numeracji z 3/2022 na prawidłową 4/2023. Jednocześnie poniżej zostaje opublikowana ponownie, pełna treść raportu:
„Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C uprawnionym do ich objęcia na podstawie uchwały nr 1/01/2023. Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §7c. statutu Spółki, przydzielonych zostało 34.140.000 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.11.2022 roku ("Warranty Subskrypcyjne"). Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi.” Zarząd w nawiązaniu do pytania otrzymanego od akcjonariusza wyjaśnia, iż różnica 0,01 zł w cenie wskazanej w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 30.12.2022 roku oraz w raporcie bieżącym EBI nr 2/2023 z dnia 27.01.2023 roku wynika z błędu rachunkowego.

Inne komunikaty