Trwa ładowanie...
Notowania

PXM Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nr 34/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) nr ONP/2023/006 z dnia 30 stycznia 2023 roku w związku z decyzją KDPW nr 1538/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku oraz uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") nr 63/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, w dniu dzisiejszym nastąpiły: (i) rejestracja w KDPW i (ii) dopuszczenie do obrotu przez GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN każda („Akcje Serii S”) oraz (iii) zapisanie Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym Emitenta nr 34/2022). W związku z powyższym na podstawie art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 PLN, tj. z kwoty 479.737.604,00 PLN do kwoty 480.737.604,00 PLN. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 240.368.802 akcje zwykłe o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, w tym: (i) 86.618.802 akcji Serii A; (ii) 150.000.000 akcji serii T; (iii) 3.750.000 akcji serii S. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 240.368.802 głosów. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi do 92.154.638,00 PLN.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 8 w zw. z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty