Trwa ładowanie...
Notowania
VISTAL: strona spółki
1.02.2023, 16:35

VTL Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje, że w 2023 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 31.03.2023 r. 2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 31.03.2023 r. 3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kw. 2023 rok – 30.05.2023 r. 4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2023 rok – 29.09.2023 r. 5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kw. 2023 rok – 29.11.2023 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2023 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2022 i drugi kwartał roku 2023.

Inne komunikaty