Trwa ładowanie...
Notowania

EUR Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Eurocash", "Spółka") zawiadamia, że otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającej zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informację, że na jego rachunkach udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Eurocash S.A. zwiększył się powyżej 5%.
Zwiększenie udziału jest wynikiem przejęcia zarządzania, na podstawie art. 66 i 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w dniu 01.02.2023 NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Przed przejęciem zarządzania: Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 1 543 575 akcji, co stanowiło 1,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 543 575 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 1,11% udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 5 725 822 akcji, co stanowiło 4,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 725 822 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,11% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po przejęciu zarządzania: Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 7 269 397 akcji, co stanowiło 5,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7 269 397 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,22% udziału w ogólnej liczbie głosów. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty