Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
9.02.2023, 12:25

BDX Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79‎ - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 09.02.2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym na: Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.‎
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎ Wartość oferty: 549 429 195,00 zł netto ‎ ‎ Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy Termin zakończenia robót: 37 miesięcy od dnia podpisania umowy ‎ Do czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎ ‎ ‎ Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎ ‎ ‎ Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto ‎ ‎ Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez ‎Wykonawcę ‎ ‎ Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎ ‎ ‎ Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar ‎umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z ‎niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.‎ Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎ ‎ ‎ Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎ ‎ ‎

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-10-02
BDX Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji ‎oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” – oferta Budimex S.A. ‎oceniona najwyżej
434,50
+0,81
2023-09-29
BDX Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica ‎Klęczany ‎- oferta konsorcjum oceniona najwyżej
432,00
+1,74
2023-09-26
BDX Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, ‎zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód ‎‎(z węzłem) o długości ok. 11,2 km – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
430,00
-2,67
2023-09-26
BDX Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Żory" – wybór oferty Budimex S.A.
430,00
-2,44
2023-08-31
BDX Budowa Głównej Linii Rail Baltica na Łotwie - wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum ‎z udziałem Budimex S.A.‎
471,50
-3,18
2023-08-29
BDX Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo - oferta Budimex SA oceniona najwyżej
470,50
+0,11
2023-08-28
BDX Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 ‎na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze ‎wraz z elektryfikacją” - oferta konsorcjum oceniona najwyżej
475,00
0,00
2023-08-25
BDX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
479,50
0,00
2023-08-24
BDX BUDOWA GŁÓWNEJ LINII RAIL BALTICA NA ŁOTWIE („RAIL BALTICA MAINLINE CONSTRUCTION IN LATVIA”) – możliwy wybór oferty
479,50
0,00
2023-08-22
BDX Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego
474,00
+2,85