Trwa ładowanie...
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Rybnik 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”), w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider konsorcjum), Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako członek konsorcjum) oraz Siemens Energy Global GmbH & Co. KG z siedzibą w Monachium w Niemczech (jako członek konsorcjum). Przedmiotem Umowy jest realizacja robót budowlano-montażowych w formule „pod klucz” w celu wybudowania bloku gazowo-parowego w Rybniku, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do Robót Budowlanych, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia realizacji Umowy niezwłocznie po jej zawarciu oraz do wykonania Zadania w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.
Wynagrodzenie za wykonanie Zadania jest stałe i wynosi 3.050.000.000,00 PLN netto („Wynagrodzenie”), z czego na Spółkę przypadnie 1.374.940.000,00 PLN netto. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała częściami na podstawie faktur wystawianych zgodnie z harmonogramem. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości podstawowej, obejmującej okres 24 miesięcy oraz gwarancji przedłużonej na roboty budowlane, wynoszącej 60 miesięcy. W przypadkach określonych w Umowie, okres trwania gwarancji może zostać przedłużony, jednakże podstawowy okres gwarancji nie przekroczy łącznie 48 miesięcy, a przedłużony okres gwarancji nie przekroczy łącznie 84 miesięcy. Wykonawca udzielił niezależnie rękojmi za wady. Okres rękojmi pokrywa się z okresem gwarancji. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w formie pieniężnej lub niepieniężnej. 70% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu przejęcia bloku do eksploatacji. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej 15 dni po upływie zakończenia podstawowego okresu gwarancji lub rękojmi. W Umowie przewidziano kary umowne m.in. za niedotrzymanie terminu przyjęcia bloku do eksploatacji i za odstępstwa od poziomu gwarantowanego parametrów bloku. Umowa przewiduje limitację kar umownych, łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionych przez stronę szkód, ma ona prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Maksymalna odpowiedzialność stron z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu jakichkolwiek innych podstaw prawnych związanych z Umową, została ograniczona do wysokości 100% Wynagrodzenia. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze, w tym utracone zyski, utratę mocy, utratę możliwości eksploatacyjnej, koszty mocy zastępczej czy roszczenia kontrahentów drugiej strony. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach, m.in. zaistnieniu okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy, pozostawania w zwłoce z płatnościami przez Zamawiającego dłużej niż 90 dni. Konsorcjum zawarło również z Zamawiającym umowę serwisową turbin („Umowa LTSA”). Z uwagi na zakres przedmiotowy Umowy LTSA, Spółka nie posiada udziału w wynagrodzeniu z tego tytułu, nie partycypuje w udzieleniu Zamawiającemu zabezpieczeń, a postanowienia umowy konsorcjalnej pomiędzy stronami konsorcjum przewidują, że odpowiedzialność za realizację Umowy LTSA ponoszą w całości Siemens Energy sp. z o.o. oraz Siemens Energy Global GmbH & Co. KG.

Inne komunikaty