Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
9.02.2023, 12:32

PGE Zawarcie umowy na budowę bloku energetycznego w Rybniku

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE") informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku Rybnik 2050 sp. z o.o., spółka zależna od PGE, zawarła umowę („Umowa”) z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A. (lider konsorcjum), Siemens Energy Sp. z o.o. (członek konsorcjum), Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (członek konsorcjum) (łącznie zwanymi dalej „Wykonawcą").
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz innych prac, w celu wybudowania bloku gazowo-parowego w Rybniku o znamionowej mocy elektrycznej brutto 882 MWe. Blok zostanie zrealizowany w technologii gazowo-parowej w układzie dwuwałowym. Zgodnie z zapisami Umowy, przekazanie do eksploatacji bloku ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2026 r. Wartość Umowy wynosi 3 050 000 000,00 zł netto. W powiązaniu z Umową zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych dla turbiny gazowej przez okres minimum 12 lat od dnia przekazania bloku do eksploatacji. Wartość umowy serwisowej wynosi 762 484 777,60 zł netto. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi 3 812 484 777,60 zł netto. Umowa przewiduje kary umowne dla Wykonawcy związane m.in. z niedotrzymaniem terminu przekazania bloku do eksploatacji, niedotrzymaniem gwarantowanej mocy znamionowej bloku netto, niedotrzymaniem gwarantowanego poziomu dyspozycyjności oraz niedotrzymaniem gwarantowanej sprawności bloku netto. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie może przekroczyć 20% wartości netto Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części z przyczyn, za które jedna ze stron ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową, druga strona jest uprawniona do obciążenia odpowiedzialnej strony karą umowną w wysokości 10% wartości Umowy. Umowa zawiera także klauzulę waloryzacyjną uwzględniającą potencjalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o połowę skumulowanego wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej publikowanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna waloryzacja wynagrodzenia z tego tytułu nie może przekroczyć 15% wartości Umowy.

Inne komunikaty