Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach POIR: Inteligentny Rozwój- Go To Brand

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 37/2020 z dnia 6 marca 2020 r., ESPI nr 91/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. oraz ESPI nr 52/2021 z dnia 12 października 2021 r. dotyczących odpowiednio: złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, otrzymania przez Spółkę decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Emitenta w ramach ww. programu oraz aktualizacji harmonogramu działań związanych z wybranym do dofinansowania projektem Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2023 r. za porozumieniem stron doszło do rozwiązania umowy dotyczącej dofinansowania projektu Spółki zawartej pomiędzy Emitentem a PARP.
Należy przy tym zaznaczyć, iż do momentu publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała od PARP żadnych środków pieniężnych z tytułu dofinansowania projektu, w związku z czym rozwiązanie umowy nie odniesie konsekwencji w postaci konieczności zwrotu jakichkolwiek kwot. Wartość przewidywanego dofinansowania określona była na kwotę 283.275 zł. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie zawarte zostało z uwagi na zidentyfikowanie przez Zarząd Spółki obiektywnej niemożliwości realizacji głównego celu projektu, tj. promocji Emitenta i jego produktów na rynkach międzynarodowych podczas konferencji i targów branży IT/ICT (w dużej mierze organizatorzy targów odwoływali wydarzenia z uwagi na panującą pandemię COVID-19). Bezpośrednim tego powodem jest fakt, iż na pierwotnie przewidywany okres realizacji projektu nałożyły się obostrzenia mające na celu przeciwdziałania rozwojowi pandemii COVID-19, przez co uczestnictwo w jakichkolwiek targach było niemożliwe. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyżej informacji z uwagi na fakt, iż rozwiązaniu uległa umowa, która w momencie jej zawierania zidentyfikowana została jako potencjalnie istotna z perspektywy oceny rozwoju oraz sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki.

Inne komunikaty